پهباد شعله افکن برای سوزاندن پارچه روی کابل فشار قوی

خبری