هر جنگی اتفاق بیفتد اسرائیل از صفحه روزگار محو خواهد شد

سیاسی