مقصر اصلی همه چیز ماییم بخاطر اینکه قبیله ای رای می دیم

سیاسی