تصادف زنجیره ای جاده رامشیر به علت گرد و خاک خوزستان و پائین بودن میزان دید.

AD