علی (ع) فقط مولای شیعیان نیست!

«ایشان تپش قلب من و عزیز دل من است، برای افراد بی یار و یاور مددکار و عزیز و محبوب پیامبر بزرگوار است، فکر نکنید که او تنها برای شماست بلکه علی (ع) به هر اندازه که برای شما ارزشمند است برای ما هم ارزشمند است کسانی که از آسمان به زمین آمدند ستاره زمین هستند کسی او را درک نکرد خداوند به او اشاره کرده است»

AD