اعترافات شیطان پرستان در ایران !!!

در این کلیپ صحبتهایی از فعالان سابق در گروه های شیطان پرستی را می شنوید که به نحوه عضو شدن در این گرو ه ها و فعالیت هایشان اشاره کرده و سرانجام آن را افسردگی و فساد جسم و روح مطرح می نمایند. آرزوی آنها، برگشت به کانون گرم خانواده و اجتماع می باشد.

AD