گرفتاری اهالی روستای امیرآباد در سیلاب شدید

گرفتاری اهالی روستای امیرآباد در سیلاب شدید www.nikru.ir

AD