بازداشت های بی دلیل پلیس آمریکا

دو جوان آفریقایی - آمریکایی که در استارباکس منتظر دوست خود بودند با طولانی شدن سفارش خود صاحب استار باکس به آن ها مشکوک شده و با پلیس فیلادلفیا تماس می گیرد و پلیس بدون دلیل خاصی به آن ها دست بند زده و آن ها را بازداشت می کند.

AD