محاصره شیخ عیسی قاسم با بلوک های سیمانی

رژیم آل خلیفه منزل آیت الله شیخ عیسی قاسم رهبر نهضت اسلامی بحرین را با حفاظ ها و بلوک های سیمانی به کلی به محاصره نیروهای امنیتی درآورده است

AD