هدف قراردادن مواضع ارتش سوریه توسط تروریستها- دوما

AD