قوانین آزاد به هر مدیر رستوران کافه قهوه خانه این اجازه را می دهد که از ورود اشخاصی که قصد سرویس دادن به آنها را ندارد جلوگیری کند مثل خارجی کشیش روحانی گدا کثیف و سیاهپوست و.. خصوصی سازی نژادی قومی دینی در اماکن عمومی که با پول مالیات مردم ساخته می شود ممنوع و حرام است. مثلا مسجد مدرسه دانشگاه ورزشگاه برای همه مذاهب و ادیان آزاد است سرویس بهداشتی بیمارستان اوژانس. مردم آزادی نژادی هم می خواهند

AD