ورود گربه به برنامه زنده خبری در روسیه

در حین اخباری در روسیه گربه وارد صحنه می شود و .....

AD