سگی که وارد سالن کنسرت شد!!

تفاوت نگاه مردم ما با سایر مردم جهان در برخورد با حیوانات جای بسی تاسف داره!!!

AD