فیزیوتراپی حیوانات (1)

در این فیلم کوتاه سگی به نام Tetis دچار شکستگی پا شده است و با جلسات فیزیوتراپی و استفاده از تکارتراپی و مگنتوتراپی BTL بهبود پیدا کرده است

AD