برج ساعت تبریز / دیرین دیرین

شمال از طریق شمال غربی یا جنوب شمالی؟ سفر کن، لذت ببر، احترام بگذار .. Travel, Enjoy, Respect

AD