هر کی بگه خودش آخرین و اولین رینبودش تو جهانه نظرشو پاک میکنم

AD