اسلو موشن های تفریحی از فواره آب پارک لاله

اسلو موشن لحظه ای که آب فواره پارک لاله به اوج میرسد و پرتو های نور در این زاویه دید جلوه زیبایی را به نمایش در می آورد.

AD