شعری دروصف بهاردراستان چهارمحال وبختیاری

این شعردروصف بهاروزیبایی های آن میباشدکه درفصل بهاردرطبیعت استان چهارمحال وبختیاری خوانده شده است درشهرباباحیدروطبیعت زیبای آن

AD