یاسمن جواب بده+ت

کجایی چراجواب نمیدی توهم گذاشتی رفتی نه؟؟؟ اره دیگه شانس ندارم

AD