شعری بارانی از علی عشایری (راد) در رادیو فارس

پخش در رادیو فارس با صدای استاد امیرهمایون یزدان پور، ۱ آذر ۱۳۹۶ منبع شعر: روزنامه اطلاعات تهران، ۲۶ اردیبهشت 1396

AD