غزل خوانی از سعدی(درخت غنچه برآورد وبلبلان مستند)

اجرای غزلی از سعدی توسط سید حسین حسینی در انجمن ادبی حافظ آرا در خانه مشق امین یزد

AD