کشیدن چشم طبیعی روی دست فقط با 3 خودکار!!!

کپی نکنید لطفا نقاشی رو خودم کشیدم بازنشر آزاده نظر فراموش نشه برای کیفیت هم ببخشید. آموزش نقاشی ... نقاشی ... نقاشی چشم ... طراحی ... نقاشی ساده ... نقاشی حرفه ای

AD