ستارگان مدیریت کسب وکاربیمه2

ستارگان مدیریت کسب وکار بیمه چیست؟ زمانیکه فضای آفلاین و آنلاین پرازاطلاعات آموزشی است ولی نتایج راپس ازتحقیق و بررسی وآنالیز متوجه می شویم،آموزش ها کاربردی نبوده،کمبود یک دوره منحصربه فرد ومتفاوت شده تا آموزش های بیمه ای اثربخش و نتیجه بخش باشد.یک دوره آموزشی غیرحضوری درقالب سی دی به مدت یکماه+دوره کوچینگ اجرایی در10ساعت به مدت 6ماه تحت مربیگری استاد حسن جدیدی-چارترخبره برنامه ریزی مالی وبیمه ای

AD