آموزش ویولن به زبان فارسی 1-051 / ویبره بخش اول

آموزش ویبراسیون و توضیح مختصر در مورد پوزسیون ها آهنگ رویای پرستو در لینک زیر: https://goo.gl/KeiTZM

AD