آهنگ سایه چمن بر گرفته از موسیقی فولکلر ایرانی برای هنرجویان سطح یک تنظیم شده، و اجرای آن پس از فراگیری درس ۶۸ کتاب لُ ویولن توصیه می شود . لینک آهنگ سایه چمن: https://goo.gl/zgpiU2

AD