رزم افزار- تاریخ تکامل زره در ایران

در این ویدیو، دکتر منوچهر مشتاق خراسانی، در سازمان رزم افزار، به توضیح تاریخ تکامل زره در ایران می پردازد.

AD