آقای وحید تهرانی آزاد این قطعه را در سال 2006، در سفر به سوئد، در یک محفل خصوصی برای شاگردان خود در سوئد نواخته اند.

AD