حامد پهلان سلام علیکم سلام علیکم خانوما آقایون

متن آهنگ سلام سلام از حامد پهلان : سلام علیکم سلام علیکم خانوما آقایون سلام علیکم سلام علیکم خانوما خانوما سلام آقایون سلام خانوما خانوما سلام آقایون سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم زهرا خانم یا مریم سلام علیکم پریا خانم یا اعظم نگاهتو بالا ننداز آخ من بمیرم منو سر لج ننداز میرم زن میگیرما الف ب و ت و س و خ و ع و دال و ذال و نون و الف آهو خانم ب بده ب بهار خانم ن بده ن نگار خانم م بده م مهلا خانم

AD