دموی ترکیه ای از pa1000

چند هفته هست که ارنجر جدید کرگ pa1000 وارد ترکیه شده و دموی از این ارنجر و گوش کنید

AD