بخش دوم- چهارمضراب سه گاه

Master Faramarz Payvar finished his book on 1988 that named " radif e ebtedayee". It is all about traditional music of Iran . Golnoush Malayeri was student of Master Payvar since 1988 to 1998 . So she decided to play some of his book's pieces for new student to improve their playing .about rhythm and dynamic . she hopes to help them. استاد فرامرز پایور کتاب " ردیف ابتدایی " برای سنتور را در سال 1367 به اتمام رسانید. قطعات این کتاب دارای تکنیک های بسیاری است که هنرجویان را برای دوره های بالاتر آماده کرده

AD