نمایشگاه کار ایران

نمایشگاه کار ایران 3 الی 5 اسفند ماه 96 در محل مرکز نمایشگاه های شهرداری تهران (بوستان گفتگو) برگزار خواهد شد.

AD