دفاع ربیعی از موضوع قیمت خانه اش در مجلس

بنده در فقر بزرگ شده ام و در کارخانه ها کارگری کردم. اولین اعتصاب کارگران در کارخانه ها را قبل از انقلاب سامان دادم.

AD