بازیگران، ورزشکاران و مسئولین کشوری و شهری میهمان شب کهکشانی پارسینه بودند فیلم جذاب این میهمانی را ببینید

AD