وزیر ارتباطات: ناامنی پیام رسان های داخلی یک فضاسازی و شایعه سازی است

AD