کلیپ امروز طوفان وحشتناک عجیب در شهر یزد

طوفان عجیب و وحشتناکی شهر یزد را به هم ریخت .

AD