اسلایم جدیدم ساخت خودم

دیروز ساختم اگه درخواست بدین اموزش هم میدم

AD