آموزش ساخت باروت سیاه . . . . . . . . . . .

خوب خیلی راحت فقط گوش کنید چی مگه .من خودم ساختم باهاش تپانچه داییم رو پور میکنم . . . . . . . . . .

AD