مرحوم عسگراولادی: باید به خدا بگوئیم ما بیچاره ایم؛ ما را به هرجا وارد می کنی #صادقانه وارد کن ...

AD