علی علیزاده کارشناس سابق بی بی سی که 17 سال در انگلستان زندگی میکندوخاطره اغتشاشات لندن که پلیس به شدت برخورد کردپس همه دولت ها با اغتشاشات وآشوب کشیدن برخورد میکند. درآمریکا هم 43میلیون نفرزیر خط فقرند ولی بودجه نظامی اش 700میلیارد دلاردر سال است ودر ایران 12میلیارد در سال وعربستان بودجه نظامی 85میلیارد در سال است که چند برابر ایران است وادامه تحلیل ...

AD