فیلم روایت تصویری از قیام مردم قم در 19 دی 1356

همراه با سخنرانی مقام معظم رهبری پیرامون اهمیت قیام خونین 19 دی در شهر مقدس قم

AD