خاطره جالب اژه ای از دادگاه علنی فاضل خداد

جمله ای كه خادم مسجد به معاون اول دستگاه قضا گفت

AD