هلوکاست - حق ما فقط برای پرسیدن چند سوال

همچنین به بهانه این بحث می توانید تحلیل فیلم فهرست شیندلرِ اسپیلبرگ را در iNAGHD بخوانید: http://inaghd.ir/schindlers-list-1993/

AD