خاطره ی ظریف از چگونگی اختراع یقه دیپلمات!

ویدئوهای کانال یامهدی عج در آدرس تلگرام کانال یامهدی عج telegram.me/Yamahdi1265 ببینید .

AD