پاسخ مردم به روحانی شعار دروغگو دروغگو در 22بهمن96

واکنش مردم به سخنان روحانی در راهپیمایی 22 بهمن 96 که شعار دروغگو دروغگو سر دادن

AD