دنیا وبهشت.ملکوت.جبروت.فوق جبروت به طور کلی عالم جود مانند دستمال کاغذی در مشتان مبارک حضرت زهرا(س) است....... 124هزار پیامبر و12 امام معصوم حجت خدا بر کل مخلوقات خدا اند اما حضرت زهرا(س) حجت خدا بر 124هزار پیامبر و 12 امام معصوم حجت الله علی حجج یعنی این

AD