امـــام انقلابی

خوی اشرافی​​ گری، رژیم پهلوی را دچار حواس پرتی کرد و فاصله ای با مردم به اندازه یک انقلاب ایجاد کرد.

AD