دکتر محمود سریع القلم در سمینار «تحلیل و بررسی چشم انداز اقتصاد ایران» گفت: ما فقط جلسه برگزار می کنیم و بر جلسات ریاست می کنیم در حالی که در کشورهای دیگر مثلا اگر قرار است سونامی بیاید از قبل اطلاع می دهند،اما اینجا این اتفاق نمی افتد. همچنین ایشان از خاطراتشان در مورد رفتار غیر کاریزماتیک صدراعظم آلمان صحبت می کنند. منبع اولی ویدیو (خبرآنلاین): http://bit.ly/2EIWdjO

AD