تقدیم به شخصى كه منو یادش نیس

خوفى منو یادت نیس !؟

AD