شایان ذکر است عباس آخوندی هم گفته ۴.۵ میلیون تو حسابشه!

AD