مجتبی ضا خواه گزارش تصویری از ناو هواپیمابر قسمت1

گزارش تصویری از ناو هواپیمابر USS Midway و امکانات گسترده ی آن شامل بیمارستان، دندانپزشکی، زمین فوتبال، سالن ذخیره موشک و تسلیحات و ... قسمت یک از شش مجتبی ضا خواه

AD