مستند سطح زندگی مردم در آمریکا

استاد هاروارد و وزیر دولتی: همزمان بارشد تولید ناخالص ملی دستمزدها کاهش یافته و طبقه متوسط درحال نابودی است. پس انداز مردم صفر است

AD